THÔNG BÁO

Về đối tượng và hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Học kỳ II năm học 2021-2022

 

Để xem chi tiết download ở tập tin đính kèm.