Phòng Quản trị thiết bị

Chức năng:

–        Quản lý đất đai, tài sản, vật tư và thiết bị của Trường.

–        Mua sắm, trang bị vật tư, thiết bị.

–        Quản lý, bảo trì, sửa chữa thiết bị trong Trường.

–        Quản lý xe của Trường.

Đội ngũ Cán bộ, nhân viên: gồm 11 người

Lãnh đạo phòng hiện nay: ÔngLê Thanh Hải (Trưởng phòng)

 Cán bộ, nhân viên:

1. Phạm Thị Phấn

2. Mai Văn Chiến

3. Ngô Quang Trung

4. Bùi Tuấn Tú

5. Phạm Đình Sự

6. Phạm Thị Tình

7. Trần Đình Toản

8. Đặng Thanh Vũ

 

Ông Lê Thanh Hải

Liên hệ:

–        ĐT: 028 3731 3631 (15)