Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG
BÙI MẠNH TUÂN

–  Năm sinh: 1971

– Học vị: Tiến sĩ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ĐẶNG CÔNG QUỐC

– Năm sinh:1968

– Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN ANH TUẤN

– Năm sinh: 1974

– Học vị: Tiến sĩ