QUY CHẾ  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC

CỰU HỌC SINH – SINH VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

(Ban hành kèm theo quyết định số 621/QĐ – CĐCT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng trường CĐ Công Thương TP.HCM về việc thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên – học sinh trường CĐ Công thương TP.HCM)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Tên gọi  

Tên gọi đầy đủ:   BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điều 2. Mục đích  

1. Tập hợp các cựu học sinh – sinh  viên đã học tập và trưởng thành tại Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

2. Góp phần xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp và niềm tự hào là học sinh – sinh viên học sinh của Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

3. Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa các thế hệ học sinh – sinh viên của nhà trường;

4. Làm cầu nối cho cựu học sinh – sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển nhà trường;

Điều 3. Đối tượng

1. Cựu học sinh – sinh viên đã từng học tập và làm việc tại trường Cao đẳng Công thương TP.HCM;

2. Các trường hợp khác nếu có nguyện vọng có thể được xem xét trở thành hội viên danh dự.

Điều 4. Vị trí

1. Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên là cơ quan thường trực của Đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên. Đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên quyết định toàn bộ các hoạt động của cựu học sinh – sinh viên trường trên nguyên tắc đồng thuận.

2. Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên do Đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên trường hiệp thương giới thiệu và được Hiệu trưởng ra quyết định thành lập và công nhận.

CHƯƠNG II  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN   VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG  

Điều 5. Chức năng

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hoạt động có liên quan đến cựu học sinh – sinh viên của trường;

2. Xây dựng, trình và xin ý kiến của Đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên: quy chế tổ chức và hoạt động; Kế hoạch hoạt động của cựu học sinh – sinh viên trong nhiệm kỳ;

3. Điều hành các hoạt động của cựu học sinh – sinh viên giữa 2 nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên trường.

Điều 6. Nhiệm vụ  

1. Tập hợp, lưu trữ và cập nhật thông tin về cựu học sinh – sinh viên;

2. Chuẩn bị cho các cuộc họp, hội nghị hàng năm và đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên theo thường kỳ và bất thường;

3. Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Ban liên lạc, kế hoạch hoạt động năm, kế hoạch cho nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên, trình và xin ý kiến của Đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên và Hiệu trưởng;

4. Triệu tập đại hội đại biểu để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến cựu học sinh – sinh viên;

5. Tổ chức các hoạt động có liên quan đến cựu học sinh – sinh viên theo kế hoạch hàng năm và nhiệm kỳ đã được Đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên thông qua;

6. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với nhà trường và các cơ quan hữu quan về những chủ trương, chính sách và những vấn đề liên quan đến hoạt động của cựu học sinh – sinh viên;

7. Tạo điều kiện cho các cựu học sinh – sinh viên tham gia cống hiến, đóng góp vào những chủ trương, chiến lược hoạt động của trường;

8. Quản trị và phát triển Website của cựu học sinh – sinh viên.

Điều 7. Quyền hạn

1. Đề xuất các ý kiến của cựu học sinh – sinh viên liên quan đến chiến lược và định hướng phát triển của trường;

2. Vận động, xây dựng và hình các thành loại quỹ phục vụ cho hoạt động hợp pháp của cựu học sinh – sinh viên;

3. Tham gia vào các hoạt động lớn của nhà trường: lễ kỷ niệm thành lập trường, ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, khai giảng, lễ tốt nghiệp của học sinh – sinh viên, học viên hàng năm;

4. Đề xuất khen thưởng các cựu học sinh – sinh viên có đóng góp lớn cho hoạt động của cựu học sinh – sinh viên;

5. Được sử dụng các cơ sở vật chất của trường cho các hoạt động hợp pháp liên quan đến cựu học sinh – sinh viên.

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động  

1. Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, dân chủ, đồng thuận, bình đẳng, phối hợp thống nhất hành động;

2. Văn phòng của Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên đặt tại Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, số 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM;

3. Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên họp định ký 1 năm 1 lần và tùy tình hình thực tế mà Ban liên lạc có thể triệu tập họp bất thường.

CHƯƠNG III  

TỔ CHỨC CỦA BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH – SINH VIÊN  

Điều 9. Số lượng và phân bổ cơ cấu của Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên  

1. Số lượng : 13 thành viên

2. Ban liên  lạc cựu học sinh – sinh viên được tổ chức theo hai cấp: Trường – Khoa/Trung tâm. Cơ cấu Ban liên lạc gồm Trưởng ban và các Phó ban; đại diện lãnh đạo các khoa/trung tâm/phòng, ban chức năng; đại diện các cựu học sinh – sinh viên.

Điều 10. Tổ chức của

1. Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên, gồm   Trưởng ban: phụ trách chung các hoạt động của

2. Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên; Phó trưởng ban: phụ trách công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về mảng công việc được phân công;

3. Các thành viên trong ban liên lạc được phân về các tiểu ban như sau:

a. Tiểu ban thông tin tuyên truyền: phụ trách về thu thập, lựu trữ và cập nhật dữ liệu về cựu học sinh – sinh viên và phụ trách chuyên mục cựu Học sinh – sinh viên trên website của nhà trường;

b. Tiểu ban sự kiện: Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa  văn nghệ, thể dục  thể thao, hoạt động hỗ trợ học sinh – sinh viên,…;

c. Tiểu  ban  tài  chính:  vận động và theo dõi Quỹ hoạt động của Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên, vận động nguồn tài trợ cho các hoạt động của nhà trường và hỗ trợ học sinh – sinh viên;

d. Tiểu ban nhân sự: phụ trách thu thập, lưu trữ và cập nhật dữ liệu về cựu học sinh – sinh viên học sinh.

Mỗi tiểu ban sẽ do một thành viên trong Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên phụ trách và số lượng thành viên của tiểu ban không hạn chế tùy theo yêu cầu công việc và tình hình thực tế.

Hội viên có thể đăng ký tham gia một trong các tiểu ban trên.

CHƯƠNG IV  

TÀI CHÍNH CỦA CỰU HỌC SINH – SINH VIÊN  

Điều 11. Tài chính của Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên  

1. Nguồn thu của Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên:

a. Thu từ phí hội viên hàng năm, hội viên tự nguyện đóng góp;

b. Tài trợ của các cá nhân và doanh nghiệp;

c. Thu từ các hoạt động hợp pháp có thu của cựu học sinh – sinh viên trường.

2. Các khoản chi của Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên:

a. Chi các hoạt động của cựu học sinh – sinh viên: họp, đại hội thường kỳ và bất thường của đại biểu cựu học sinh – sinh viên, các hoạt động văn hóa, thể thao;

b. Chi cho các loại học bổng hỗ trợ cho học sinh – sinh viên của trường;

c. Chi hỗ trợ cựu học sinh – sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

d. Các khoản chi khác đúng mục đích, phạm vi hoạt động của cựu học sinh – sinh viên

3. Quản lý tài chính của cựu học sinh – sinh viên trường:

a. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, tuân thủ các quy định về tài chính của Nhà nước và quy định thu chi của Ban liên lạc;

b. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính theo quy định của Nhà trường;

c. Thường xuyên thông tin công khai trên website của Ban liên lạc;

d. Báo cáo tại cuộc họp của Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên trường; báo cáo tại Đại hội đại biểu thường kỳ.

CHƯƠNG V

QUAN HỆ CỦA BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH – SINH VIÊN

Điều 12. Quan hệ với Nhà trường

– Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên và nhà trường là quan hệ chỉ đạo và thực hiện, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên; Hiệu trưởng sẽ làm việc với Ban liên lạc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của cựu học sinh – sinh viên định kỳ 1 năm 1 lần;

– Hiệu trưởng phân công 01 thành viên Ban giám hiệu trực tiếp chỉ đạo Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên; Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên có trách nhiệm lập kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm cho Ban Giám hiệu.

Điều 13. Quan hệ giữa Ban liên lạc với các đơn vị chức năng, đoàn thể trong trường

Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng và đoàn thể của trường để tổ chức tốt các hoạt động của cựu học sinh – sinh viên. Các đơn vị  trong trường có nghĩa vụ phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG VI  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành  

Quy chế có hiệu lực từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Đại hội đại biểu cựu học sinh – sinh viên trường nhất trí thông qua và được Hiệu trưởng phê chuẩn mới có giá trị thi hành.

Ban liên lạc cựu học sinh – sinh viên trường có trách nhiệm ban hành các văn bản thực hiện quy chế này.