PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc

I. THÔNG TIN THÍ SINH

Nam Nữ

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN